Етикет додзьо

Етикет Камуродзан додзьо

Етикет додзьо - це деякі прості правила, як поводити себе на тренуванні. Відповідно порушення етикету веде до того, що людина позбавляє сама себе можливості займатися в додзьо. Важливо розуміти, що етикет - це ще й повага до себе і до всіх, хто тренується поруч з вами.

Підготовка до тренування:

1) Не запізнюватися на тренування (одна хвилина запізнення відповідає десяти (10) відтисканням);

2) Переодягатися у відведеному для цього місці;

3) Естетичний вигляд - чиста форма, бажано кімоно чорного кольору, змінне взуття, нігті підстрижені, волосся прибрано, прикраси і годинник і т.д. - зняти;

4) В стані алкогольного сп’яніння та під впливом наркотичних засобів на тренування не приходити;

5) Бажано приймати їжу не пізніше, ніж за півтори години до тренування. Перед заняттям звільнити кишечник. Ніяких жувальних гумок в додзьо;

6) Проаналізувати інформацію, отриману на минулому занятті (можна вести щоденник, який стане відправною точкою до аналізу);

7) Внутрішньо налаштуватися на тренування.

Деякі правила, яких важливо дотримуватися під час тренування:

1) Бути уважним і зосередженим (уважність допоможе краще зрозуміти рекомендації вчителя або інструктора, зосередженість - це запорука ефективного використання сили у вивченні та практиці і т. д.);

2) Бути обережним і послідовним (недотримання цього правила може призвести до фізичних травм або неправильного розуміння принципів і техніки);

3) Дотримуватися правильної поведінки - це підтримка на тренуванні стану натхненності (тобто шум, непотрібна розмова тощо – це перешкода розвитку не тільки тих, хто шумить, але й усім, хто знаходиться поруч);

4) Бути відповідальним - це дуже важливий чинник у відношенні до самого себе, до свого здоров’я, до своєї свідомості. Почуття відповідальності має проявлятися також до молодших учнів (до тих, що прийшли в додзьо пізніше за вас);

5) Бути ввічливим – то дуже важливо. Повага до навчання та додзьо - ключ до розуміння самого себе, а також інших шкіл та мистецтв. Поважайте досвід всіх членів додзьо (молодших та старших);

6) Поклони – це прояв вдячності вчителю, додзьо, друзям і т.д. Тому поклони присутні в багатьох випадках: до і після проведення форм, технік або навчального поєдинку, привітання гостей, уклін на знак подяки за допомогу інструктора або вчителя, при вході та на виході з додзьо, уклін патріарху тощо;

7) Поклони та японські фрази необхідно виконувати, перебуваючи в правильному стані, наприклад, фразу «домо арігато» («дуже дякую») плюс уклін, необхідно вимовляти з почуттям вдячності. Тобто зовнішні дії повинні відображати внутрішній стан, а не бути просто формальністю;

8) Ваша безпека залежить від вас. Не форсуйте техніки - це несе травми. Не кидайте зброю та інвентар - краще обережно покладіть його. Не застосовуйте багато сили, відпрацьовуючи технічні прийоми разом з партнером. По-перше, це сигнал про неправильність виконання, а по-друге, ви можете завдати каліцтва людині, яка вам допомагає;

9) Дивитися практичні заняття не можна – але можна тренуватися разом з усіма;

10) За негідну та неправильну поведінку в додзьо учень буде позбавлений можливості тренуватися.

Час, коли ви не в тренувальному залі:

1) Намагайтеся частіше думати та згадувати про мету ваших занять;

2) Самостійне дослідження та практика вдома - це запорука вашого розвитку;

3) Потрібно використовувати різні способи тренування (робота по дому, спілкування з друзями та знайомими, подорожі, читання, перегляд відеофільмів тощо - все має стати тим простором, в якому ви можете використовувати досвід та знання, набуті на тренуваннях);

4) І останнє, коли будуть виникати запитання - намагайтеся знайти відповідь, думайте і щиро шукайте.

Керівництво Камуродзан додзьо, 26 травня 2010 року.


Этикет Камуродзан додзё 

Этикет додзё – это некоторые простые правила, как вести себя на тренировке. Соответственно нарушение этикета ведет к тому, что человек лишает сам себя возможности заниматься в  додзё. Важно понимать, что этикет – это еще и  уважение к себе и ко всем, кто тренируется рядом с вами.
 

Подготовка к тренировке:

1) Не опаздывать на занятия (одна минута опоздания соответствует десяти (10) отжиманиям);

2) Переодеваться в отведенном для этого месте;

3) Эстетический вид - чистая форма, желательно кимоно черного цвета, сменная обувь, ногти подстрижены, волосы убраны, украшения и часы и т.д. - снять;

4) В состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств на тренировку не приходить;

5) Желательно принимать пищу не позднее, чем за полтора часа до тренировки. Перед занятием освободить кишечник. Никаких жевательных резинок в додзе;

6) Проанализировать информацию, полученную на прошлом занятии (можно вести дневник, который станет отправной точкой к анализу);

7) Внутренне настроиться на тренировку.

 

Некоторые правила, которых важно придерживаться во время тренировки:

1) Быть внимательным и сосредоточенным (внимательность поможет лучше понять рекомендации учителя или инструктора, сосредоточенность - это залог эффективного использования силы в изучении и практике и т.д.);

2) Быть осторожным и последовательным (несоблюдение этого правила может привести к физическим травмам или неправильному пониманию принципов и техники);

3) Соблюдать правильное поведение - это поддержка на тренировке состояния одухотворенности (т.е. шум, ненужная разговор и т.п. - это препятствие в развитии не только тех, кто шумит, но и всем, кто находится рядом);

4) Быть ответственным - это очень важный фактор в отношении к самому себе, к своему здоровью, к своему сознанию. Чувство ответственности должно проявляться также к младшим ученикам (которые пришли в додзе позже вас);

5) Быть вежливым - это очень важно. Уважение к обучению и додзё - ключ к пониманию самого себя, а также других школ и искусств. Уважайте опыт всех членов додзё (младших и старших);

6) Поклоны - это проявление благодарности учителю, додзё, друзьям и т.д. Поэтому поклоны присутствуют во многих случаях: до и после проведения форм, техник или учебного поединка, поздравления гостей, поклон в знак благодарности за помощь инструктора или учителя, при входе и на выходе из додзе, поклон патриарху т.п.;

7) Поклоны и японские фразы необходимо выполнять, находясь в правильном состоянии, например, фразу «домо аригато» («большое спасибо») плюс поклон, необходимо произносить с чувством благодарности. То есть внешние действия должны отражать внутреннее состояние, а не быть просто формальностью;

8) Ваша безопасность зависит от вас самих. Не форсируйте техники - это несет травмы. Не бросайте оружие и инвентарь - лучше осторожно положите его. Не применяйте много силы, отрабатывая технические приемы вместе с партнером. Во-первых, это сигнал о неправильности выполнения, а во-вторых, вы можете нанести увечья человеку, который вам помогает.

9) Смотреть практические занятия нельзя - но можно тренироваться вместе со всеми;

10) За недостойное и неправильное поведение в додзё, ученик будет лишен возможности тренироваться.
 

Время, когда вы не в тренировочном зале:

1) Старайтесь чаще думать и вспоминать о цели ваших занятий;

2) Самостоятельное исследование и практика дома - это залог вашего развития;

3) Нужно использовать разные способы тренировки (работа по дому, общение с друзьями и знакомыми, путешествия, чтение, просмотр видеофильмов и т.д. - все должно стать тем пространством, в котором вы можете использовать опыт и знания, приобретенные на тренировках);

4) И последнее, когда будут возникать вопросы - постарайтесь найти ответ, думайте и искренне ищите.

Руководство Камуродзан додзё, 26 мая 2010

 

Comments