Історія розвитку Камуродзан

Весняні тренувальні збори, травень 2013 року

Камуродзан додзьо - один з багатьох осередків по вивченню бойових традицій Будзінкан, які викладає наш патріарх, Хацумі сенсей. Я, Терещенко Сергій, як засновник та керівник Камуродзан додзьо, хочу трохи розказати про шлях нашого колективу. Починаючи з 1996 року я зацікавився ніндзюцу та почав збирати всю можливу інформацію (книжки, відео тощо). Постать Хацумі Масаакі сенсея тоді для мене стала живим втіленням давньої легенди про ніндзя та ніндзюцу. Пізніше я знайшов послідовників Хацумі сенсея в Україні. І з 1999 року я став членом «Міжнародної Незалежної Асоціації ніндзюцу - Будзінкан додзьо*» (засновник та керівник цієї організації Валерій Валерійович Момот). Та з 1999 до 2008 відвідував навчальні семінари, на яких викладав Валерій Момот (ці семінари проходили майже кожен місяць в місті Харкові). Як раз Валерій Валерійович Момот в 2001 році призначив мене керівником філії цієї організації в місті Києві. Так за його допомогою я почав свій шлях як викладач-інструктор Будзінкан. І зараз, маючи нагоду, хочу подякувати та висловити свою повагу Валерію Валерійовичу за його працю та підтримку.

Отже в 2001 році починається історія Камуродзан додзьо. Тоді ж з'явилися перші члени Камуродзан: Вансович Станіслав, Колісніченко Олександр, Вансович Денис, Сурков Максим та інші. В той час мені допомагали Олександр та Ярослав Мавріни. У 2002-2007 рр. тренування в Камуродзан додзьо не припинялися, з'являлися нові студенти. За ці роки  в Камуродзан відбулося багато заходів та подій: регулярні тренування, семінари майстрів з України та з-за кордону, бесіди та лекції, походи та подорожі в цікаві куточки Україні та за кордон і т.д. В листопаді 2007 року ми готувалися їхати перший раз в Японію. На той момент моєю метою було - побачити та потренуватися у Хацумі сенсея та у всіх його старших учнів, щоб зрозуміти в чому полягає традиція ніндзюцу та як правильно практикувати. Дякуючи Богу, я потрапив на тренування до патріарха Хацумі та всіх його старших учнів. І після цього було над чим розмірковувати та що аналізувати. Це була велика вдача - в першу ж подорож в Японію побачити як викладають і чому навчають шіхани: Сено Хідео, Огурі Коічі, Шіраіші Ісаму, Нагато Тошіро, Ішізука Тецудзі, Сомея Кен'ічі, Ногучі Юкіо. Ближче за всіх в мене складися відносини з Ішізука Тецудзі сенсеем та Сомея Кен'ічі сенсеем, можливо тому, що вони були прихильні та дуже відверті зі мною. Вони звергули мою увагу на те, які знання я маю, та чи мають мої пізнання практичну ефективність? Повернувшись додому, було багато тем для роздумів. І я ясно зрозумів одну річ - що хочу продовжити отримувати знання від цих майстрів.

Великий Будда в місті Камакура, 2007 рік

Щоб навчатися у цих людей мені потрібно було опорожнити свою свідомість та тілесну пам'ять для того, щоб почати шлях пізнання бойових мистецтв Будзінкан з самого початку. Ті, хто бував у такій ситуації - знає, що це не так просто. Але це завжди виклик. І я обрав цей шлях. Дякуючи Богу, всі члени колективу Камуродзан зрозуміли та підтримали цей вибір. Також великим щастям був тур в Японію у вересні 2008 року, коли я та Оксана Лобко кожен день цілий місяць мали індивідуальні заняття під керівництвом Сомея сенсея та Ішізука сенсея. Авжеж ми потрапили на всі можливі тренування з Хацумі сенсеєм та іншими шіханами. Це був чудовий та "ударний" час. І тут хочу подякувати Оксані за її працю в організації поїздок в Японію.

І надалі Ішізука сенсей та Сомея сенсей допомагають мені та іншим членам Камуродзан додзьо розвиватися та отримувати знання. Касем Зугарі сан, учень Ішізука сенсея, ще на початку 2008 року отримав від мене запрошення на проведення навчальних семінарів в Україні, він погодився та у січні 2009 року відбувся його перший семінар у Києві. І такі заходи тепер відбуваються регулярно. Камуродзан додзьо також допомогають Саша Увіра з Германії та Андрей Ясенц з Словенії, за що їм щиро дякуємо!

Я дуже вдячний Ішізука сенсею та його учням: Огава-сан, Айда-сан та Зугарі-сан за їх терпіння та мудрість. За те, що вони допомогли усвідомити глибину мого незнання бойового мистецтва та дозволили мені розпочати навчання з самого початку. Маю надію, що зможу підтримувати та допомагати людям, які приходять в Камуродзан додзьо, також як підтримують та допомагають мені. Я думаю, що це є одним з проявів традиції бойових мистецтв.

* Зараз ця організація В.В. Момота називається «Будзінкан Україна Сібу».

Камуродзан Киев додзё - один из многих центров по изучению боевых традиций Будзинкан, которые преподает наш патриарх, Хацуми Масааки. И я, Терещенко Сергей, как основатель и руководитель Камуродзан додзё, хочу немного рассказать о пути нашего коллектива. Начиная с 1996 года, я заинтересовался ниндзюцу и начал собирать всю возможную информацию (книги, видео и т.д.). Фигура Хацуми Масааки тогда стала для меня живым воплощением древней легенды о ниндзя и ниндзюцу. Позже я нашел последователей Хацуми сэнсэя и Будзинкан на Украине. И с 1999 года я стал членом «Международной Независимой Ассоциации ниндзюцу - Будзинкан додзё*» (основатель и руководитель Валерий Валерьевич Момот). И с 1999 до 2008 посещал учебные семинары, где преподавал Валерий Момот и которые проходили почти каждый месяц в городе Харькове. Как раз Валерий Валерьевич Момот в 2001 году назначил меня руководителем филиала в городе Киеве. Так с его помощью я начал свой путь как преподаватель-инструктор Будзинкан. И сейчас имея возможность, хочу поблагодарить и выразить свое уважение Валерию Валерьевичу за его труд и поддержку.

Так в 2001 году начинается история Камуродзан додзё в Киеве. Тогда же появились первые члены Камуродзан: Вансович Станислав, Колисниченко Александр, Вансович Денис, Сурков Максим и другие. В то время по многим вопросам мне помогали Александр и Ярослав Маврины. На протяжении 2002-2007 годов тренировки в Камуродзан додзё не останавливались, появлялись новые студенты. За эти годы в Камуродзан состоялось много мероприятий и событий: регулярные тренировки, семинары мастеров из Украины и из-за рубежа, беседы и лекции на различные темы боевых искусств и жизни, походы в интересные уголки Украины и за границу и т.д.**

В ноябре 2007 года мы готовились ехать первый раз в Японию. Моей целью было - увидеть и потренироваться у Хацуми сэнсэя и у всех его старших учеников, чтобы понять - в чем состоит традиция ниндзюцу и как надо тренироваться в Будзинкан. Слава Богу, я попал на тренировки к сокэ и ко всем старшим ученикам Хацуми сэнсэя, и после этого было о чем размышлять и что анализировать. Это была большая удача - в первый же раз в Японии увидеть, как преподают и чему учат сиханы: Сэно Хидэо, Огури Коити, Сираиси Исаму, Нагато Тосиро, Исидзука Тэцудзи, Сомэя Кеньити, Ногути Юкио. Ближе всех у меня сложились отношения с Исидзука Тэцудзи и Сомэя Кеньити, возможно потому, что они были благосклонны и очень откровенны со мной.

По возвращению домой было много тем для размышлений. Но я ясно понял одну вещь - что хочу продолжить получать знания от этих мастеров. Чтобы учиться у этих людей, мне нужно было очистить свое сознание и телесную память для того, чтобы начать путь познания боевых искусств Будзинкан с самого начала. Те, кто бывал в подобной ситуации - знает, что это не так просто. Но это всегда вызов. И я выбрал этот путь. Слава Богу, все члены коллектива Камуродзан поняли и поддержали этот выбор.

Также большим счастьем был тур в Японию в сентябре 2008 года, когда мы (я и Оксана Лобко) каждый день в течение месяца имели индивидуальные занятия под руководством Сомэя сэнсэя и Исидзука сэнсэя. Конечно, мы попали также на все возможные тренировки с Хацуми сэнсэем и другими сиханами. Это было замечательное и «ударное» время. И здесь хочу поблагодарить Оксану Лобко за ее работу в организации поездок в Японию.

На протяжении 2008-2009 гг. Исидзука сэнсэй и Сомэя сэнсэй помогали мне и другим членам Камуродзан додзё развиваться и получать знания. Касем Зугари, ученик Исидзука сэнсэя, еще в начале 2008 года получил от меня приглашение на проведение учебных семинаров в Украине, он согласился и в январе 2009 состоялся его первый семинар в Киеве. И такие мероприятия сейчас проходят регулярно. Развиваться Камуродзан также помогают Саша Увира из Германии и Андрей Ясенц из Словении. За это им всем большое спасибо.

Я очень благодарен Исидзука сэнсэю и его ученикам: Огава-сан, Айда-сан и Зугари-сан за их терпение и мудрость. За то, что они помогли осознать глубину моего незнания и позволили мне начать обучение с самых азов. Надеюсь, что смогу поддерживать людей, которые приходят учиться в Камуродзан додзё, также как поддерживают меня. Я думаю, что это является одним из проявлений традиции боевых искусств.

В будущем есть планы наладить более тесные взаимоотношения с сиханами Будзинкан - Сэно Хидэо, Ногути Юкио, Огури Коити и другими. Ибо чтобы понимать нашего патриарха и то искусство, которое он преподает - необходимо много времени тратить на тренировки с самыми опытными мастерами Будзинкан.

* Сейчас эта организация В.В. Момота называется «Будзинкан Украина Сибу».

** О деятельности Камуродзан додзё подробнее читайте на соответствующей странице.

Comments