Правила Камуродзан

Правила Будзінкан Камуродзан додзьо

Камуродзан додзьо є офіційним філіалом Будзінкан і тому всі учні Камуродзан повинні уважно прочитати і запам’ятати ті керівні принципи, які прийняті Будзінкан Хомбу додзьо. Правила Камуродзан - є відображенням цих принципів. Ті, хто не читав і не дотримується правил Хомбу додзьо Будзінкан, не можуть бути членами Камуродзан додзьо.

1. Той, хто не знає або не виконує правила, перераховані нижче, не може бути учнем нашої школи.

2. Тільки наполегливі, терплячі і скромні будуть гідні вважатися учнями.

3. Самовпевненість, впертість, лінь, бажання хвалитися - це якості, які необхідно долати в собі. І навпаки, ті, хто розвиває ці якості, не зможуть бути учнями Камуродзан додзьо.

4. Учень Камуродзан повинен прагнути до активного положення в житті (у суспільстві, в сімї тощо). А це прояв щирості, відповідальності, працелюбності, поваги, довіри, любові і відданості. Людина, що ховається від життя і самого себе не зможе навчатися.

5. Учень Камуродзан повинен щорічно сплачувати членський внесок міжнародної організації Будзінкан Хомбу додзьо. Ті, хто не оплачує цей внесок, не зможуть вважатися членами Камуродзан додзьо.

6. Оплата регулярних занять в додзьо проводиться щомісячно (якщо можливо, то на початку місяця).

7. Учні повинні регулярно відвідувати заняття, які проводяться в рамках нашої школи (це тренування, семінари, лекції та інші заходи). Не маючи причини і пропускаючи заняття, керуючись лінню та егоїзмом, людина відкидає себе назад у розвитку і проявляє неповагу до школи і самого себе.

8. На заняттях учень повинен бути дуже уважним і зібраним. Під час тренувань недопустимі порожні розмови, пустощі і поведінка, яка може призвести до травм.

9. Учень сам несе відповідальність за все, що може статися з ним в додзьо. Кількість знань, одержуваних на заняттях, залежить від самої людини, також як і травма є результатом його неуважності і метушні. Тому будьте зібраними і уважними, щоб правильно розвиватися.

10. Людина повинна самостійно досліджувати та відшліфовувати те, що отримує на тренуваннях. Від цього залежить успішність в розвитку.

11. Всі члени, які регулярно, своєчасно сплачують і відвідують заняття, мають право отримувати журнал «Бісямонтен», який видається для студентів нашої школи.

12. Процес навчання в Камуродзан включає в себе атестації, іспити та заліки. Потрібно знати свій рівень.

13. Навчання людей, які не є учнями нашої школи, забороняється. Також як і інформація (книги, брошури, техніка та ін..), яка призначена для внутрішнього користування Камуродзан додзьо, не повинна виходить за рамки школи. І ті, хто порушить це правило, буде виключений. Взагалі навчання інших - це дуже серйозна справа і щоб мати можливість викладати, людині необхідно мати відповідні знання, підготовку та інструкторську ліцензію, видану керівництвом Будзінкан Хомбу додзьо.

14. Дружба і повага між учнями дуже важлива - це невід’ємна частина Шляху Воїна. Той, хто діє не як бую (бойовий товариш) – той не гідний бути учнем Камуродзан додзьо.

15.  Наша організація має мету своєї діяльності і методи її досягнення. Всі члени зобов’язані знати і розуміти всі закони, правила та етикет, які прийняті в Організації.

16. Одна з найважливіших цілей діяльності Камуродзан - це пробудження в студентах магокоро («справжнє, щире, правдиве серце»). Методом для практики є бойові мистецтва, і тому важливо також дотримуватися буфу іккан (відчуття сутності шляху воїна («вітру бойових мистецтв») й невпинне слідування йому). Для повноцінного розвитку ще необхідно захищати в собі і допомагати захищати іншим серце справжнього послідовника бойових мистецтв. А це сила, яка полягає в істинній справедливості і щасті, виключаючи особисту вигоду та бажання. Той, кому близькі та зрозумілі ці ідеї, зможе стати членом нашої школи, бо пізнання глибинних законів природи через вивчення бойових мистецтв і доброчесне життя - ось шлях учнів Камуродзан додзьо.

Керівництво Камуродзан додзьо, 7 вересня 2014 року.Правила Будзинкан Камуродзан додзё

Камуродзан додзё является официальным филиалом Будзинкан и потому все ученики Камуродзан должны внимательно прочитать и запомнить те правила, которые приняты Будзинкан Хомбу додзё. Правила Камуродзан - являются отражением этих принципов. Те, кто не читал и не соблюдает правила Будзинкан Хомбу додзё, не могут быть членами Камуродзан додзё.

1. Тот, кто не знает или не выполняет правила, перечисленные ниже, не может быть учеником нашей школы.

2. Только настойчивые, терпеливые и скромные будут достойны стать учениками.

3. Самоуверенность, упрямство, лень, желание хвастаться - это качества, которые необходимо преодолевать в себе. И напротив, те, кто развивает эти качества, не смогут быть учениками Камуродзан додзё.
 
4. Ученик Камуродзан должен стремиться к активному положению в жизни (в обществе, в семье и пр.). А это проявление искренности, ответственности, трудолюбия, уважения, доверия, любви и преданности. Человек, который прячется от жизни и от самого себя - не сможет учиться.
 
5. Ученик Камуродзан должен ежегодно оплачивать членский взнос международной организации Будзинкан Хомбу додзё. Те, кто не оплачивает этот взнос, не смогут считаться членами Камуродзан Киев додзё.
 
6. Оплата регулярных занятий в додзё проводится ежемесячно (по возможности в начале месяца).
 
7. Ученики должны регулярно посещать занятия, которые проводятся в рамках нашей школы (это тренировки, семинары, лекции и другие мероприятия). Не имея причины и пропуская занятия, руководствуясь ленью и эгоизмом, человек отбрасывает себя назад в развитии и проявляет неуважение к школе и самому себе.
 
8. На занятиях ученик должен быть очень внимательным и собранным. Во время тренировок недопустимы пустые разговоры, баловство и поведение, которое может привести к травмам.
 
9. Ученик сам несет ответственность за все, что может произойти с ним в додзё. Количество знаний, получаемых на занятиях, зависит от самого человека, также как и травма является результатом его невнимательности и суетливости. Поэтому будьте собранными и внимательными, чтобы правильно развиваться.
 
10. Человек должен самостоятельно исследовать и отшлифовывать то, что получает на тренировках. От этого зависит успеваемость в развитии.  
 
11. Все члены, которые регулярно, своевременно оплачивают и посещают занятия, имеют право получать журнал «Бисямонтэн», который издается для студентов нашей школы.
 
12. Процесс обучения в Камуродзан включает в себя аттестации, экзамены и зачеты. Нужно знать свой уровень.
 
13. Обучение людей, которые не являются учениками нашей школы, запрещается. Также как и информация (книги, брошюры, техники и др.), которая предназначена для внутреннего пользования Камуродзан додзё, не должна выходит за рамки школы. И те, кто нарушит это правило, будет исключен. Вообще обучение других – это очень серьезное дело и чтобы иметь возможность преподавать, ученику необходимо иметь соответствующие знания, подготовку и инструкторскую лицензию, выданную руководством Будзинкан Хомбу додзё.
 
14. Дружба и уважение между учениками очень важна – это неотъемлемая часть Пути Воина. Тот, кто поступает не как бую (боевой друг) - не достоин, быть учеником Камуродзан додзё.
 
15. Наша Организация имеет цели своей деятельности и методы их осуществления. Все члены обязаны знать и понимать все законы, правила и этикет, которые приняты в Организации.
 
16. Одна из важнейших целей деятельности Камуродзан – это пробуждение в студентах магокоро («истинного, искренного, правдивого сердца»). Методом для практики служат боевые искусства, и поэтому важно также соблюдать буфу иккан (чувствование и непрестанное следование пути воина - ветра боевых искусств). Для полноценного развития еще необходимо защищать в себе и помогать защищать другим сердце истинного последователя боевых искусств. А это сила, которая заключается в истинной справедливости и счастье, исключая личную выгоду и желание. Тот, кому близки и понятны эти идеи, сможет стать членом нашей школы, ибо познание глубинных законов природы через изучение боевых искусств и добродетельная жизнь – вот путь учеников Камуродзан додзё.

Руководство Камуродзан додзё, 7 сентября 2014 года.

Comments