Будзінкан

Хацумі сенсей демонструє нінпо тайдзюцу проти трьох супротивників

Будзінкан – то міжнародна організація по вивченню традиційних бойових мистецтв Японії. Засновником та керівником організації Будзінкан став Хацумі Масаакі, який успадкував від майстра Такамацу Тошіцугу знання дев’яти традиційних шкіл японських бойових мистецтв. Кожна з цих шкіл має свою історію та накопичений досвід, що передавались від одного патріарха до іншого протягом багатьох століть (наприклад, школа Тогакуре-рю почала свій шлях у 12 столітті). Тому знання, якому навчає Хацумі Масаакі – має велике культурне та історичне значення, як для Японії так і для всього світу.

Спочатку організація Будзінкан була невеличкою школою бойових мистецтв, в якій Хацумі сенсей навчав маленьку групу японських учнів. Але потім, починаючи з 80-тих років XX століття вчення Хацумі сенсея знайшло багато прихильників в Америці та Європі, так організація почала рости та збільшуватися. Зараз осередки та філіали Будзінкан є на всіх континентах та в багатьох країнах нашої планети, в тому числі в  Україні. Читайте також інші сторінки цього розділу:

Что означає назва - «Будзінкан»?

Перше з чим зустрічається людина, яка цікавиться чи планує займатися бойовим мистецтвом – то назва традиції чи організації. Це схоже на те, як перед початком будь-якої розмови, ми знайомимося. Ще для розуміння один одного дуже важливо знати, що «ховається» за кожним словом та терміном.

Отже що ж означає назва – Будзінкан? Три символи 武神館 (Будзінкан) – можна перекласти з японської, як «Будинок Божественного Воїна». Так приблизно українською мовою звучить назва міжнародної організації, яку очолює Хацумі Масаакі. Але чому саме 武神 (Будзін) – Божественний воїн? На це є декілька причин. По перше, в традиції японських бойових мистецтв існує таке поняття як Кенсей (Святий меча) або Будзін (Божественний воїн), яке пов’язано з досягненням високої майстерності на шляху воїна. Така людина пізнає Небесні закони або Небесний шлях (Тендо), займаючись бойовими мистецтвами. Такий воїн пройшов через смертельні сутички, і це зробило його цілісним, дало йому можливість правильно сприймати цінність кожного моменту цього життя та бути щасливим. Як писав Хацумі сенсей: «У давнину ті, кого називали будзін або кенсей оволодівали бойовим мистецтвом (будзюцу) заради особистого тренування. Вони вірили, що це приносить користь не тільки їм самим, але й іншим людям також. Якщо ви зупините свої тренування – це несприятливо вплине на вас та на інших».

Такамацу Тошіцугу – вчитель Хацумі Масаакі


По-друге, засновник Будзінкан – Хацумі Масаакі пізнавав мудрість давніх японських бойових традицій (рю) під керівництвом Такамацу Тошіцугу. Саме Такамацу сенсей є для Хацумі Масаакі тим Божественним воїном, який уособлює в собі бойову майстерність та святість. От тому школа Хацумі сенсея отримала назву Будзінкан (Дім Божественного воїна) на честь Такамацу Тошіцугу, який пішов з цього світу 2 квітня 1972 року. Можна сказати, що поняття Будзін – означає гармонію між бойовими науками та духовним розвитком, і ця гармонія дуже необхідна сучасним воїнам, які досягають майстерності в сьогоднішній час великих змін.
Автор текста: Сергій Терещенко


Будзинкан -  это международная организация по изучению традиционных боевых искусств Японии. Основателем и руководителем организации Будзинкан стал Хацуми Масааки, унаследовавший от мастера Такамацу Тосицугу знания девяти традиционных школ японских боевых искусств. Каждая из этих школ имеет свою историю и накопленный опыт, и передавались от одного патриарха к следующему на протяжении многих веков (например, школа Тогакурэ-рю начала свой путь в 12 веке). Поэтому знание, которому учит Хацуми Масааки - имеет большое культурное и историческое значение, как для Японии, так и для всего мира.

 

Сначала организация Будзинкан была небольшой школой боевых искусств, в которой Хацуми сэнсэй учил маленькую группу японских учеников. Но затем, начиная с 80-х годов XX века, учение Хацуми сэнсэя нашло много приверженцев в Америке и Европе, так организация начала расти и увеличиваться. Сейчас центры и филиалы Будзинкан есть на всех континентах и во многих странах нашей планеты, в том числе и в Украине.
 
Также читайте страницы о центральном додзё Будзинкан (Будзинкан Хомбу додзё), о Хацуми Масаки и его последователях. Для тех, кто хотел бы начать заниматься по программе Будзинкан, можна ознакомится с традицией, которую представляет Хацуми сэнсэй и с правилами, которые действуют для всех членов международной организации Будзинкан.    

 

Что означает название - «Будзинкан»?
Первое с чем встречается человек, который интересуется или планирует заниматься боевым  искусством - это название школы или организации. Это похоже на то, как перед началом любого разговора, мы знакомимся. Плюс для понимания друг друга еще очень важно знать, что «прячется» за каждым словом и термином.
Что же означает название - Будзинкан? Три символа 武 神 館 (Будзинкан) - можно перевести с японского как «Дом Божественного Воина». Так примерно на русском языке звучит название международной организации, которую возглавляет Хацуми Масааки. Но почему именно 武神 (Будзин) - Божественный воин? На это есть несколько причин.

Во-первых, в традиции японских боевых искусств существует такое понятие как Кэнсэй (Святой меча) или Будзин (Божественный воин), которое связано с достижением высокого мастерства на пути воина. Такой человек познает Небесные законы или Небесный путь (Тэндо), занимаясь боевыми искусствами. Такой воин прошел через смертельные схватки, и это сделало его целостным, дало ему возможность правильно воспринимать ценность каждого момента этой жизни и быть счастливым. Как писал Хацуми сэнсэй: «В древности те, кого называли будзин или кэнсэй овладевали боевым искусством (будзюцу), для собственной тренировки. Они верили, что это приносит пользу не только им самим, но и другим людям тоже. Если вы прекратите свои тренировки - это неблагоприятно повлияет на вас и на других».

Такамацу Тосицугу - учитель Хацуми Масааки

Во-вторых, основатель Будзинкан - Хацуми Масааки познавал мудрость древних японских боевых традиций (рю) под руководством Такамацу Тосицугу. Именно Такамацу сэнсэй является для Хацуми Масааки тем Божественным воином, который олицетворяет в себе боевое мастерство и святость. Вот поэтому школа Хацуми сэнсэя получила название Будзинкан (Дом Божественного воина) в честь Такамацу Тосицугу, который ушел из этого мира 2 апреля 1972 года.

Можно сказать, что понятие Будзин - означает гармонию между боевыми науками и духовным развитием, и эта гармония так необходима современным воинам, достигающим мастерства в сегодняшний век перемен.

   Автор текста: Сергей Терещенко